PROTOKOLL

Protokoll fört vid Kungsgärdets Småstugeförenings  2013-03-12 kl 19.00 hemma hos Gudrun Persson, Läbygatan 3

Närvarande: Ordföranden Gunnar Flodén, vice ordförande Berndt Englund, kassör Gunilla Wiese, ledamot Stina Zetterlund, suppleanterna Pecka Karlsson, Mikael Reinskog och Gudrun Persson samt sekreteraren Hans Nohldén.

§ 1  Ordförande Gunnar Flodén hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2  Ekonomi. Gunilla Wiese redogjorde för förningens senaste transaktioner.
Föreningen har för närvarande cirka 11 300 kronor i behållning.
2 medlemmar har hittills i år betalat medlemsavgiften. Gunilla och Berndt Englund har beräknat att 178 hushåll kan bli medlemmar i föreningen.

§ 3 Grannsamverkan. Berndt, Gunnar och Pecka Karlsson har uppdraget att tillverka plyfa-skivor för nya skyltar.

§ 4  Rishämtningen. Årets rishämtning riskeras att ställas in pga problem att tas sig fram till vårkasarna med lastbil. Mer information kommer.

§ 5  Trädgårdskurs. Stig Nilsson har tackat ja till ytterligare kurs i år. Datum bestäms senare.

§ 6  Leche-plätten. Inget nytt har hänt.

§ 7  Ny bebyggelse i Arosparken. Berndt berättade att planarbetet för ny bebyggelse i Arosparkens södra del är precis påbörjat. I uppdragsbeskrivningen ställs mycket krav på miljön, plats för rekreation och idrott samt flytt av ett antal ledningar vilket påverkar framtida bostäder. Arbetet kommer att ta lång tid. Styrelsen beslutade att informera mer på hemsidan; www.kungsgardet.se.

§ 8 Övriga frågor.
a) Berndt har kontaktat kommunen om den hur nya stadsdelen Kungsgärdets ikraftträdande påverkar oss fastighetsägare. Beskedet var att inga fastighetsbeteckningar kommer att ändras. Stadsdelsindelningen kommer i huvudsak att användas för statistik. Berndt framförde förslaget om skyltning vilket togs emot som en god idé.
b) Vinterväghållningen har varit försumlig på områdets gator denna vinter. Halkolyckor har skett. Just denna kväll kontaktade en del styrelsemedlemmar kommunens jour som under mötet utförde sandning på Läbygatan mfl gator.

§ 9 Ordförande tackade Gudrun för hembakade bullar och det bestämdes att nästa möte hålls den 4 juni kl 19.00 hemma hos Berndt, Tegelgatan 35.

Vid protokollet   Hans Nohldén              Justeras Gunnar Flodén

 

Innehåll

Aktuell Information

Styrelsens protokoll

Årsmöten

Agenda

Köp och Sälj

Grannsamverkan

Detaljplan över Kungsgärdet

Trafik

Historia

Grannföreningar

Stadsskogen

Bra länkar