Innehåll

Aktuell Information

Styrelsens protokoll

Årsmöten

Agenda

Köp och Sälj

Grannsamverkan

Detaljplan över Kungsgärdet

Trafik

Historia

Grannföreningar

Stadsskogen

Bra länkar

Synpunkter på Översiktsplanen för Uppsala

Nej till Sydvästlänk och tunnel i Stadsskogen!

Jag vänder mig starkt mot följande passus i Översiktsplanen:

"Sydvästlänken. Reservat för långsiktig handlingsberedskap. I och med att Uppsala växer ökar trafiktrycket bland annat på de västra delarna av staden. Redan idag är det framkomlighetsproblem på Krongatan och Kyrkogårdsgatan. Den troligen enda möjligheten till en trafiktâlig förbindelse är en Sydvästlänk som sammankopplar Bärbyleden och Kungsängsleden. Till största delen behöver den gå i tunnel men kopplas till Eriksbergsvägen och eventuellt till Norbyvägen." (s 39-40)

Sammanfattning av argumenten mot tunnel

1.    Om det skulle gå att borra tunnel i berget under Stadsskogen skulle tunneln behöva ha ventilationstorn och brandsäkra utgångar på ett flertal ställen. Det skulle innebära uppdelning av Stadsskogen i två delar och brister i sammanhållen skogskänsla och huller.

2.    Om det geologiskt inte går att borra eller blir for dyrt måste tunneln grävas. For detta behövs ett kanske 100-150 meter brett arbetsområde som inte går att återställa med skogskänsla på decennier. Vidare liksom for borrad tunnel ventilations- och

utrymningsställen. Det blir två mindre Stadsskogar utan sammanhållen skogskänsla visuellt och ljudmässigt.

3. Om det skulle bli for dyrt att även gräva tunnel blir det väg, kanske nedsänkt , eventuellt med bullervallar Ãnnu sämre skogskänsla visuellt och ljudmässigt.

Det är oförsvarligt att for all framtid förstöra den pärla för Uppalaborna som Stadsskogen utgör. Kommunens politiker måste lägga ett tydligt och krävande uppdrag på tjänstemännen att ta fram alternativ till Sydvästlänken under Stadsskogen.

Argumenten mot denna väg och tunnel utvecklas nedan

Syftena med naturreservatet Stadsskogen är "att bevara Stadsskogens biologiska mångfald, dess värdefulla natur- och kulturmiljöer och områdets karaktär av sammanhängande skog" Vidare "att tillgodose behovet av områden för friluftsliv och erbjuda möjligheter till rekreation, naturupplevelser och naturstudier." "Skogens storlek och karaktär ger stora möjligheter att uppleva relativ avskildhet, "skogskänsla" och tystnad." Det är bara att instämma.

Men det finns ett problem. Det har reserverats mark for en tunnel under Stadsskogen, Mot detta beslut reserverade sig Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Majoriteten vill ha möjlighet att, om så skulle visa sig behövligt, i en framtid kunna bygga en tunnel. Det handlar således inte om ett beslut idag att en tunnel ska byggas. En tunnel skulle knyta samman Bärbyleden med Kungsängsleden och ge Uppsala en ringled. Detta skulle bidra till att hålla tillbaka ett växande tryck från biltrafik genom mer inre delar av Uppsala. Enligt en tidningsuppgift 2005 ansåg dåvarande finanskommunalrådet Lena Hartwig att ett tunnelbygge skulle kunna bli aktuellt " om kanske 10-15 är", dvs. 2015-2020.

Tunneln skulle ha en mynning i närheten av Gläntan på Norbyvägen och en mynning vid Rosendalsfältet. Vad skulle tunnelbygget innebära for Stadsskogen - visuellt, bullermassigt, upplevelsemässigt? Det beror på

Scenario 1. 1991 gjordes en utredning där det framgår att någon detaljerad geologisk undersökning inte gjorts. Man vet således inte om det går att borra en tunnel under Stadsskogen. Men anta att nya geologiska undersökningar visar att det är möjligt. Tunneln kommer att bestå av två. ungefär 10 meter breda gångar (en för vardera körriktningen), skiljda av en 10 meter bred bergvägg. Den blir drygt en km lång. Vid tunnelmynningarna "kan omfattande förstärkningsarbeten — erfordras.". Fläktar ska användas för ventilering ock kanske kommer en del ventilationstorn att behövas. Det ska finnas "brandsäkra utrymningsdörrar på cirka 100 meters avstånd" vilket innebär ungefär tio sådana utgångar i Stadsskogen. Som synes kommer en borrad tunnel att allvarligt påverka Stadsskogens kvaliteter.

Scenario 2. Anta att det inte går att borra tunneln eller att kostnaderna (kanske inte oväntat) skulle bli orimligt stora. Då får man gräva tunneln från markytan och sedan försöka återställa skogen efter byggarbetena. Två. tunnlar — en för vardera körriktningen ska grävas. Kanske kommer då ett upp till 100 -150 meter brett arbetsområde att dras genom skogen. Anläggningar for ventilation och utrymning blir det också. Buller från de två. tunnelöppningarna blir det också och antagligen också från ventilations- och utrymningsstallen i skogen. Stadsskogen kommer inte att kunna bevara karaktären av en sammanhängande riktig skog — visuellt och ljudmässigt. Den blir två. mindre Stadsskogar där ingen ger riktig skogskänsla.

Scenario 3. Allra mest negativt för Stadsskogens värden skulle en sista utväg vara: att "tvingas " - av kostnadsskäl - nöja sig med nedgrävd väg genom Stadsskogen.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna skulle säkert beklaga de negativa konsekvenserna av en tunnel men hävda att det inte finns något val. Uppsala behöver en ringled där Bärby- och Kungsängslederna binds ihop. Annars klarar man inte den växande biltrafiken, Det finns en tydlig intressekonflikt mellan trafikintresset och de intressen som ligger till grund för bildandet av naturreservatet

Några genomarbetade realistiska alternativ har inte presenterats. Men sådana borde snarast tas fram . Väntar man tills det blir dags att fatta beslut blir det lätt att alternativet tunnel under Stadsskogen väljs och som till och med kan resultera i scenario 3 enligt ovan.

Scenario 4. RV att undvika detta bör Kommunfullmaktige snarast möjligt ge Gatu- och trafiknämnden i uppdrag att ta fram verkligt seriösa alternativ. Endast då får de politiska instanserna en reell valmöjlighet mellan tunnel och annan väglösning. Det krävs därför att de kvalificerade trafikplanerande tjänstemännen får ett tydligt uppdrag och tid och resurser för detta arbete. Det är Stadsskogen och Uppsalas trafikplanering värda!

Uppsala den 24 januari 2010 Ingemund Hägg

Läbygatan 8

75239 Uppsala

E-post ingemund.hagg@fek.uu.se